Gå opp til Top
Gå frem til Kasmenistansk religion

Livet på steppen

Nomadefolket

Kasmenistanernes hjemland er steppen. Steppen består for det meste av et goldt forblåst landskap med få trær. Dette er ikke et landskap som egner seg godt til jordbruk. Kasmenistan er nomadenes land. De viktigste dyrene er hest og sau. Hesten fører dem som vind over steppen, og lyden av hestehover som raser forbi får alle andre folkeslag til å bli fylt med frykt for de kasmenistanske krigerne. Kasmenistanerne er rytterfolket som mener at gudene har satt dem til å herske over andre folkeslag. Alt mellom Bystatene i øst og havet i vest ser de på som rettmessig deres. De har lagt en rekke folkeslag under seg.

Hesten er også med på å gjøre kasmenistanerne til dyktige jegere. Saueflokkene som fyller steppen dekker en kasmenistaners fleste behov når det gjelder mat og klær. Korn, te og tekstiler blir importert fra Bystatene og fra okkuperte områder som Kaldoc og Kadilia.

Kasmenistanerne er nomader. Hver sommer flyttes flokkene fra vinterbeitet i skjermede daler til sommerbeitet på slettene. Hver ordu reiser vanligvis de samme stedene som de alltid har reist til. De mektigste orduene har tradisjonelt de beste beitene. Bedre beiter er vanligvis noen andre sitt beite, og en endring i reiserutene er ikke sjelden årsak til stridigheter.

Klan og slektskap

Felles blod og slektskap er de viktigste båndene som knytter mennesker sammen i det kasmenistanske samfunnet. Den som forråder sitt eget blod er uten ære. Noen ganger knytter imidlertid kasmenistanske menn bånd som går utenom slektsbånd. To menn kan sverge hverandre som anda. Da er de som brødre for hverandre og de har de samme forpliktelsene overfor hverandre som de har til sitt eget kjøtt og blod.

Klantilhørighet er en viktig del av livet for enhver kasmenistaner. Kasmenistanerne er delt inn i 12 klaner. Hver av dem styres av en khan som alle klansmedlemmene adlyder. Øverst av dem alle står Kakhanen, khanen over alle khaner, verdens hersker. En gutt blir medlem av den klanen hans far tilhører. Ei jente er medlem av sin fars klan inntil hun gifter seg. Når hun gifter seg blir hun medlem av sin manns klan. En kvinne kan gifte seg med en mann av samme klan som sin far. Hun kan imidlertid ikke gifte seg med sin fars brødres barn. Det blir regnet for incest. En mann er vanligvis medlem av klanen livet ut. Det hender imidlertid at en khan er blitt gitt en så stor makt av gudene at menn forsverger sine gamle blodsbånd for å følge en annen khan. De blir da denne khanens nokir. Nokir er gjerne de mest lojale undersåttene en khan har. Enkelte av de eldre klager på at dette har blitt for vanlig i det siste og at en snart ikke kan stole på sine egne slektninger.

Ære

En kasmenistansk manns verdi blir av andre og av ham selv regnet ut fra hvor ærbar han er. Det å være mann er å ha ære. En mann kan vinne ære ved å utføre modige handlinger i krigen eller på jakt, utmerke seg ved i Khanens tjeneste eller å ved ofre mye for slektens og klanens beste. En kvinne kan påføre sin mann skam dersom hun opptrer usømmelig eller utilbørlig. En mann vil også miste ære dersom han ikke er i stand til å beskytte sine koner og sine barn. Andre eksempler på måter en mann kan miste ære på er å være en dårlig soldat, vise feighet, bli tatt i løgn, oppføre seg som en kvinne eller falle av hesten. En mann mister all ære og retten til sitt navn dersom han forråder sin khan, bryter sitt æresord eller svikter sine menn i krig.

Yassa--kasmenistansk lov

En khan er som oftest sønn av en tidligere khan, men det er ikke bare slektslinjen som bestemmer om en mann blir khan. Det er ikke uvanlig at det ikke er den forrige khanens eldste sønn som blir den nye khanen. En mann som vil bli khan må vise seg i stand til å få menn til å følge ham. Khanen har krav på absolutt lydighet fra sine soldater og fra alle medlemmene av klanen i forhold som har med krig å gjøre. Khanen har krav på å bli adlydt av klansmedlemmene også i andre spørsmål, men det er også forventet av lederne i klanens yurter at khanen ikke legger seg opp i indre forhold i en yurt. En khan må imidlertiv være i stand til å avtvinge respekt og lydighet. En svak khan vil raskt bli avsatt. En spesiell tradisjon er at en khan som faller av hesten vil bli regnet for å være uskikket til å styre og øyeblikkelig bli avsatt.

En klan er organisert etter militære linjer. Under khanen kommer et råd, og under der stå de militære lederne. Dersom det oppstår stridigheter innad i en klan er det khanen som er den endelige dommer. Han dømmer ut fra de lovene som er fastsatt i yassa, den kasmenistanske loven, som først ble nedtegnet av den første Kakhanen.

Khanen har selvsagt ikke mulighet til å dømme i alle lovsaker som oppstår innenfor landområdet som han hersker over. Vanligvis er det den militære kommandanten på stedet som dømmer i straffesaker. Myndigheten til dette har han blitt gitt av khanen.

Utdrag fra yassa:

Mann og kvinne

I Kasmenistan er kvinnene underordnet mennene. En kvinne skal adlyde sin far før hun blir gift, og sin mann når hun har blitt gift. Idealet for en mann er å være en modig og ærefull soldat. En kvinne skal være kysk, oppfostre barna og gjøre sitt beste for at hennes mann får et godt liv. Konen har ansvaret for å organisrere de fleste av de praktiske gjøremålene i en ordu. Mannen vil likevel nesten alltid være ubestridt overhode når han er til stede. Mange kasmenistanske menn er imidlertid svært mye borte fra hjemmet.

Et ekteskap vil vanligvis bli arrangert av foreldrene. Dersom det er en voksen mann som ønsker å gifte seg med en jente er det imidlertid det mest vanlige at han forhandler selv med foreldrene om et eventuelt giftemål.Noen menn har store krav, og det er ikke lett for en enkelt kvinne å tilfredsstille disse. Så i slike tilfeller hvor en mann har råd til å holde flere i sin husholdning kan han ta flere koner. Barna som blir født blir automatisk medlemmer av klanen, men under foreldrenes ansvar til de blir voksne, dvs. har gjennomgått hattusas. De har da ikke rett til å tiltale og sitte med de voksne. Foreldrene har derimot plikt til å lære guttene opp i krigerens veier, mens jentene må lære alt om å arbeidet i en yurt. Begge kjønn må læres om gudene og livsritene.

En mann kan skille seg fra sin kone dersom hun er ufruktbar. Dette er imidlertid ikke vel ansett dersom det er tale om en velstående mann. Da bør han heller ta seg flere koner. En kvinne kan ikke skille seg fra sin mann. Dersom han er impotent, og ikke makter å fullbyrde ekteskapet er det samme som om ekteskapet aldri ble inngått, og hun kan gå fra ham. Dersom en mann fullbyrder ekteskapet, men senere blir impotent, er dette kilde til stor skam for mannen, men det gir ikke konen rett til skilsmisse.

Utroskap er strengt forbudt. En mann som forgriper seg på annen manns hustru straffes med døden. Han dømmes til døden både når det er tale om voldtekt og når det var frivillig fra hennes side. Voldtekt blir imidlertid regnet for å være en så forkastelig handling at han vanligvis vil få en mindre ærefull død. Det er opp til mannen hva han vil gjøre med en utro hustru. Ingen vil klandre ham dersom han dreper henne. Dersom hun er blitt voldtatt regnes imidlertid det for å være vel nådeløst, og det er ikke uvanlig at hun får fortsette å være i husholdet som tjenerinne.

En kasmenistansk kvinne kan altså bare ha sex med sin mann. Det regnes imidlertid som naturlig at en mann har sex med andre kvinner enn sin(e) kone(r), gjerne med kvinner fra andre folkeslag. Det blir regnet for lite ærefult for en mann å ha sex med en annen mann. En kasmenistansk mann som lar seg penetrere er ikke lenger å regne for en mann. Det er ikke ulovlig for en mann ha omgang med svakelige menn fra andre folkeslag som om de var kvinner, men det regnes for å være et utslag av utenlandsk dekadanse. Man har hørt mye om at kadilske og kaldeiske kvinner hengir seg til hverandre, men siden disse er mye mer lidderlige enn kasmenistanske kvinner er dette ikke regnet for å være et problem i Kasmenistan. Sex med dyr er strengt forbudt og straffes med døden.

Evnukker

Det er bare khanen og noen få andre mektige menn som holder seg med evnukker. Å være evnukk for khanen blir regnet for å være en stor ære. Det er flere måter å bli evnukk på. Noen ganger vil en familie som søker khanens gunst gi en av sine sønner, vanligvis ikke den eldste, når han er helt ung til khanen. På den måten kan de knytte sin familie til khanens hushold. Det hender også at unge gutter får et kall fra gudene under overgangsritualet til å bli evnukk. En sjaman vil da kontrollere at dette kallet er ekte. Dersom unge sønner av en fiende med høy status blir tatt til fange er det ikke uvanlig at disse blir gjort til evnukker.

Evnukkenes oppgave er å beskytte konene som en khan har i sitt harem. De er dermed blant hans mest betrodde tjenere siden de passer på noe av det mest dyrbare en khan eier.

Skriftspråket

Det kasmenistanske skriftspråket har blitt gitt til menneskene av guden Avdangir. Svært få kasmenistanere kan skrive og lese. Vor vanlige menn og kvinner blir det regnet for å være å ødsle tiden å lære seg noe slikt. De skrivekyndige blir likevel respektert som mennesker med en spesiell kunnskap. En khan holder seg alltid med skrivekyndige rådgivere. Og det finnes vanligvis noen som kan skrive i en hver ordu som har en viss størrelse.

Hvordan oppføre seg overfor Khanen?

En khan har krav på den respekt som er hans makt verdig. Når Khanen ankommer et sted må alle kasmenistanske menn knele, med den ene foten foran den andre, og med høyre hånd knyttet over hjertet. Kvinner og menn fra andre folkeslag legger seg på knærne med pannen og håndflatene i bakken. Dersom Khanen sender bud på noen gjør en på samme måte når en kommer til hans telt.

Så lenge Khanen er på stedet må alle stoppe opp og bøye hodet når Khanen kommer forbi. Soldatene knytter også høyre hånd over hjertet. En skal forholde seg i ro til Khanen har passert med mindre Khanen tiltaler en. En mann som blir tiltalt av Khanen skal bukke, en kvinne skal neie. Rett tiltaleform er Min Herre Khanen eller noe tilsvarende som viser respekt og underkastelse.

Når Khanen vender blikket mot noen ser de bort. Bare når han selv kommanderer det skal en møte blikket til Khanen.Khanens nærmeste rådgivere og hans koner er de eneste som ser Khanen uoppfordret i øynene. Men det er selvsagt viktig at deres blikk er fylt med behørig respekt.

Eksempel:

Tidlig på kvelden kommer Ata Khan av Batu inn i sitt Harem. Alle konene bøyer hodet og ser ned. Evenukkene gjør det samme, men holder også høyre hånd knyttet over hjertet. Khanen går bort til Gogedsu, en av sine koner og ber henne synge en sang. Gogedsu, som er kjent for sin klare stemme, bøyer hodet og neier. Hun ser blygt, men også en smule forførerisk på Khanen og synger en vakker gammel kjærlighetssang.