Gå tilbake til Khaal og qaraaba
Gå opp til Top
Gå frem til Fremmede folk

Maktstrukturer

Tidligere, før Kasmenistanerne invaderte landet, hadde Kaldoc et velutbygget statsapparat. Kasmenistanerne benyttet seg flittig av dette i den første tiden etter invasjonen, og en del av statsapparatet har begynt å reise seg igjen, men fremdeles er mesteparten av landet direkte underlagt kasmenistanske kommandanter.

Hæren

Hæren hadde som oppgave å beskytte folket mot ytre fiender, og trygge karavanene og handelsrettigheter.
Soldatene
var inndelt i forskjellige klasser, etter hvilke våpen og kampteknikker de brukte. Vanligvis valgte man hvilken retning, tariyq (vei, sti, brorskap), man ønsket å følge når man begynte sin utdannelse, men det var mulig å skifte tariyq senere. Hver enkelt tariyq hadde sine egne våpen og teknikker, typiske våpen var sverd, spyd, stokk, bue eller slynge. Noen ble utdannet til fotsoldater, andre ble opplært i å bruke våpen fra hest eller kamel. Alle lærte dessuten uvæpnet kamp. Tariyqene var bare åpne for menn; kvinner kunne ikke bli soldater. Soldatene pleide ofte å henge et rødt bånd på sin khafiyr, eller de brukte tariyqens khafiyr, i stedet for slektens.

De siste årene har man begynt å samle sammen hæren igjen i mindre grupper, for å kunne gjøre motstand mot kasmenistanerne. De gamle tariyqene har overlevd okkupasjonen med mange av sine tradisjoner i behold, men få av medlemmene har særlig mye erfaring med kamp og krig.

Emirene
er de øverste ledere for hæravdelingene. Emiren leder sin hær både i daglige affærer, og i krig. Emiren har dessuten myndighet til å dømme i rettssaker mot soldater. Både menn og kvinner kan tildeles tittelen emir; ofte går tittelen i arv, men det er ingen automatikk i dette, og dronningen sørger som oftest for å plukke ut en kompetent person.

Nåtidens mest berømte emir er Khalid bin al-Walid, en snedig og fryktløs kriger.

Sivil myndighet

Walienes
oppgave er å påse at loven blir fulgt, hindre lovbrudd, og oppklare eventuelle lovbrudd, slik at forbryteren kan føres frem for en dommer. Walien bor gjerne ved oaser og handelssteder, eller reiser rundt blant karavaner eller grupper av familier.
Vesiren
har som sitt ansvarsområde et sted, eller en stor gruppe mennesker. Hun er øverste leder for waliene, og har dessuten ansvar for innkreving og fordeling av skatter og avgifter. Hun har også myndighet til å lage endel lokale lover og regler.

Dronningen utpeker dessuten en del vesirer til å sitte i Rådet, med ansvar for handel, penger, kameler og slike ting.

Vesiren er som oftest kvinne, men en mann kan også være vesir. Kasmenistanerne tillater noen få vesirer med symbolske stillinger.

Storvesiren
har overoppsynet med alle vesirer og walier. Hun er dronningens nærmeste rådgiver, og er som regel den som sørger for at dronningens ønsker blir satt ut i livet. For å hjelpe seg har hun en del vesirer med ansvar for spesielle saker; en for økonomiske saker, en for handelsaffærer, en for juridiske saker, og så videre.
Quadiene
har som oppgave å dømme i rettssaker. Quadien blir utplukket av dronningen, og kan ikke fratas sin stilling med mindre hun hadde begått en forbrytelse. Før okkupasjonen var det quadier ved de fleste av handelsstedene, enkelte reiste også rundt. Quadien i en mindre oase var gjerne den lokale presten. Nå er det betraktelig færre av dem.

En gruppe quadier, utvalgt av quadiene selv, gir råd til dronningen og storvesiren i juridiske saker. Offisielt sett er det de kasmenistanske kommandantenes oppgave å dømme i rettssaker, men det er vanlig å prøve å omgå dette, og gå til en quadi i stedet.

Dronningen

yad'Kala,
dronningen, er den øverste leder for alle kaledeere. Hun lager og endrer lover, og utnevner folk til alle betydningsfulle stillinger i samfunnet (med unntak av prestene, som blir utpekt av Kala).

Dronningtittelen blir arvet av dronningens datter, vanligvis den eldste, men det forekommer at Kala utpeker en av de andre døtrene.

Vår nåværende dronning heter Kalysha yad'Kala, og er søster av den forrige dronningen og tidligere medlem av satara'yad'Kala.

Wiraatha'yad'Kala,
dronningens arving, er dronningens stedfortreder, og det er vanlig at hun også har en stilling som emir eller vesir.

Dronningens øvrige barn blir titulert med prins eller prinsesse.

Satara'yad'Kala
er dronningens personlige livgarde, bestående kun av kvinner. De har rykte på seg for å være fryktløse, dødbringende krigere, med nærmest overnaturlige evner. Satara'yad'Kala er underlagt dronningen, og ingen annen, og deres oppgave er å tjene og beskytte henne. Hvis man er fornuftig behandler man satara'yad'Kala med ærbødighet og ærefrykt, noe annet kan få ubehagelige konsekvenser. Satara'yad'Kala har rett til å henge dronningens khafiyr på sine våpen, og bruke sølv i sin egen khafiyr.

Medlemmer av satara'yad'Kala trekker seg som regel tilbake når de begynner å få barn, og de blir høyt respektert, og får ofte betydningsfulle stillinger i samfunnet; i tidligere tider har mange emirer og vesirer blitt hentet fra satara'yad'Kala.

Adel

Adelen, karam, besto av personer som hadde vist seg å være lojale tjener av dronningen og folket. Dette var kun en æresbevisning, gitt av dronningen til dem som fortjente det, og ble symbolisert med ekstra farger i khafiyren. Titlene kunne tildeles hvem som helst, og var ikke arvelige.

Det er mange år siden karam har hatt noen funksjon i samfunnet.

Presteskapet

Prestene
nyter meget stor respekt, og er blant de mest innflytelsesrike personene i samfunnet. De er lett gjenkjennelige med sin khafiyr i mørkeblått og sølv. Presten har ansvar for å lære folket om Kala, og gi råd om god moral og sunne vaner. Prestene leder religiøse seremonier, opprettholder kontakten med Kala og hennes ånder, og gir hjelp til dem som trenger det, både åndelig og materielt. Nesten alle prestene er kvinner, og det finnes minst like mange av dem nå, som før kasmenistanerne invaderte.
Yppersteprestinnen
er lederen for presteskapet, og hun er antakeligvis den mest betydningsfulle personen blant kaledeerne, med unntak av dronningen.